New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

 

KONKURS ZOSTAŁ ODWOŁANY
z powodu zbyt małej ilości uczestników


Regulamin III Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego
Wyobraźnią sięgnij gwiazd” Krzeszowice 15 stycznia 2022 roku

1. Organizatorami III Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego „Wyobraźnią sięgnij gwiazd” są: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Z. Noskowskiego
w Krzeszowicach oraz Stowarzyszenie „Pokochajmy Muzykę” w Krzeszowicach.

2. Konkurs organizowany jest co dwa lata.

3. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.

4. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem prof. Andrzeja Jasińskiego.

5. Konkurs ma na celu:

  • promocję utalentowanych młodych pianistów ze szkół muzycznych I stopnia,
  • wymianę i pogłębianie doświadczeń pedagogicznych,
  • integrację środowiska szkół muzycznych I stopnia.

6. Konkurs odbędzie się 15 stycznia 2022 roku w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach.

7. Konkurs jest adresowany do uczniów klas fortepianu publicznych oraz niepublicznych szkół muzycznych I stopnia.

8. Przesłuchania konkursowe podzielone są na trzy grupy uczestników:

  • grupa A: uczniowie klas 2 i 3 sześcioletniego cyklu nauczania, uczniowie klasy 2 czteroletniego cyku nauczania,
  • grupa B: uczniowie klas 4 i 5 sześcioletniego cyklu nauczania, uczniowie klasy 3 czteroletniego cyklu nauczania.
  • grupa C: uczniowie klasy 6 sześcioletniego cyklu nauczania, uczniowie klasy 4 czteroletniego cyklu nauczania

9. Program obowiązujący w poszczególnych grupach:

 

Grupa A :

1. Utwór polifonizujący lub polifoniczny epoki baroku

2. Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim

3. Utwór dowolny o charakterze kantylenowym lub kantylenowy

Czas trwania programu: do 8 minut

Grupa B:

1. J.S.Bach – Małe preludium, lub Inwencja 2 lub 3 głosowa

2. Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim

3. Utwór dowolny kantylenowy lub o charakterze kantylenowym

Czas trwania programu: do 10 minut

Grupa C:

1. J.S.Bach – Inwencja 2 lub 3 głosowa lub Preludium i Fuga (DWK)

2. Etiuda wirtuozowska

3. Dowolny utwór kantylenowy

Czas trwania programu: do 12 minut

 

10. Program można wykonać w dowolnej kolejności (proszę podać właściwą kolejność na karcie zgłoszenia).

11. Program należy wykonać w całości z pamięci.

12. Przesłuchania odbywać się będą w porządku alfabetycznym.

13. Przesłuchania odbywać się będą na fortepianie marki Kawai.

14. Konkurs jest jednoetapowy.

15. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.

16. Oceny występów uczestników dokonuje powołane przez organizatorów konkursu Jury
w składzie:

  • prof. Andrzej Jasiński – przewodniczący (Akademia Muzyczna w Katowicach),
  • prof. Mariola Cieniawa-Puchała (Akademia Muzyczna w Krakowie),
  • dr hab., prof. AM Magdalena Lisak (Akademia Muzyczna w Katowicach),

  sekretarzem konkursu jest dr Bartłomiej Mełges.

17. Jury ma prawo do przerwania występu uczestnika w przypadku przekroczenia przez niego maksymalnego czasu trwania programu.

18. Jury przyznaje trzy nagrody główne dla uczestników z każdej grupy. Ponadto Jury decyduje o przyznaniu wyróżnień oraz nagród ex aequo.

19. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą 15 stycznia 2022 r. w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach

20. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

21. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje poprzez przesłanie do 7 stycznia 2022 r. wypełnionej Karty zgłoszenia oraz Oświadczenia (stanowiące załączniki do
niniejszego Regulaminu) na adres mailowy:

psm1st_krzeszowice@poczta.onet.pl
lub listownie na adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Z. Noskowskiego
ul. Ogrodowa 7, 32 – 065 Krzeszowice

22. Liczba uczestników konkursu jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

23. Zgłaszający jest zobowiązany załączyć do Karty uczestnictwa, Oświadczenia i kopię wpłaty wpisowego w wysokości 100 PLN dokonanej na konto
Stowarzyszenia Pokochajmy Muzykę w Krzeszowicach
– nr 05 1540 1115 2014 1243 1865 0001 z dopiskiem „Wyobraźnią sięgnij gwiazd”.

24. W razie rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.

25. Koszty przejazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy lub szkoły delegujące.

26. Harmonogram przesłuchań́ konkursowych zostanie umieszczony do 11 stycznia 2022 r. na stronie internetowej www.psm-krzeszowice.pl

27. Organizatorzy zastrzegają̨ sobie prawo do wykonywania dokumentacji fotograficznej dla celów promocyjnych, archiwalnych i medialnych.

28. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.

29. Konkurs odbędzie się z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego.