New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż:

 1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem danych osobowych jest : Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: Ogrodowa 7, 32-065 Krzeszowice
 • e-mailem: iodo@psm-krzeszowice.pl telefonicznie :  12 282 08 25
 1. Inspektor ochrony danych – IOD

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa praw, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Danych inspektorem ochrony danych (IOD) którym jest Waldemar Tarkowski, w następujący sposób:

 1. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
 • Dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w tym rekrutacji do szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in : Ustawą o systemie oświaty, Ustawą Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
 • Dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez placówkę zadań publicznych i wypełnianiem obowiązków prawnych wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych jej zadaniami statutowymi, m.in.: prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, prowadzenie ewidencji i archiwizacji dokumentów, udostępniania informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – RODO
 • Mogą również wystąpić przypadki, w których zastanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka w określonym celu i zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO.
 • Dane mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO
 • Dane będą przetwarzane w związku z przesyłaną do ADO korespondencją, która zostanie odnotowana w książce korespondencyjnej w celu zapewnienia prawidłowego jej zadekretowania i realizacji zadań co stanowi uzasadniony interes ADO – na podstawie art. 6 ust 1 lit f
 1. Odbiorcy danych osobowych
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu ( np. dostawcy usługi dziennika elektronicznego), realizacji usług technicznych ( np. dostawy usług internetowych) i organizacyjnych( np. firmom wydawniczym, introligatorskim). Dane mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym  z  Administratorem w celu realizacji celów przetwarzania na podstawie zawartej umowy powierzenia i/lub w sytuacjach wynikających z przepisów prawa.
 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów, dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

 1. Przysługujące Państwu uprawnienia

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. b) sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. c) żądania usunięcia danych osobowych, d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 4. e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, f) prawo do przenoszenia danych
 5. g) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. h) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest w Polsce Urząd Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
 7. Obowiązek podania danych
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji celów, w jakich zbierane są dane osobowe lub brak możliwości zawarcia takiej umowy
 1. Informacje o przekazywaniu danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Informacje o profilowaniu

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

OBIEKT MONITOROWANY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż:

Obiekt monitorowany jest za pomocą kamer systemu monitoringu przemysłowego

Zakres monitoringu obejmuje: wejścia do budynków, korytarze budynków, teren wokół budynków

 

Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem danych osobowych jest : Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora:  ul. Ogrodowa 7, 32-065 Krzeszowice, e-mailem: biuro@psm-krzeszowice.pl, telefonicznie :  12 282 08 25

Inspektor ochrony danych – IOD

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa praw, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Danych Inspektorem Ochrony Danych (IOD) którym jest Waldemar Tarkowski, w następujący sposób:

 • listownie na w/w adres siedziby administratora oraz  elektroniczne na adres: walmarbhp@onet.eu

Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

 • Dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie i w obiekcie administratora oraz ochrony mienia.
 • Dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów  prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Odbiorcy danych osobowych

 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa ( Policja, Sądy)
 • Do danych osobowych dostęp posiadają upoważnione przez ADO osoby.

Okres przechowywania danych

 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 24 dni od daty nagrania a następnie zostaną usunięte poprzez nadpisanie. Okres przetwarzania danych może zostać wydłużony w przypadkach związanych z ustalaniem i dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, lub gdy nagrania stanowią dowód w prowadzonym przez uprawnione podmioty postępowaniu – do czasu zakończenia postępowania lub wyjaśnienia sprawy.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. b) sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. c) żądania usunięcia danych osobowych
 4. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 6. f) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest w Polsce Urząd Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

Informacje o przekazywaniu danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacje o profilowaniu

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla składających CV

Warunkiem złożenia aplikacji do pracy w przypadku gdy Administrator nie prowadzi postępowania rekrutacyjnego ( chęć udziału w przyszłych rekrutacjach) jest zgoda aplikującego na przetwarzanie danych zawartych w przesłanych dokumentach.

W przesłanych dokumentach należy zamieścić klauzulę

” Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych kandydata do pracy w  przyszłych rekrutacjach”

Brak oświadczenia uniemożliwi Administratorowi przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych – dane zostaną usunięte.

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach jako pracodawca – Administrator Danych Osobowych ( dalej: ADO)

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: e-mail: walmarbhp@onet.eu

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w  przyszłych rekruacjach2 na podstawie udzielone przez Państwa zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Odbiorcy danych osobowych

Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody nie dłużej niż  przez okres 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTRAHENCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż:

 1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem danych osobowych jest : Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: Ogrodowa 7, 32-065 Krzeszowice
 • e-mailem: biuro@psm-krzeszowice.pl telefonicznie :  12 282 08 25
 1. Inspektor ochrony danych – IOD

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa praw, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Danych inspektorem ochrony danych (IOD) którym jest Waldemar Tarkowski w następujący sposób:

 1. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • W przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administrator
 1. Odbiorcy danych osobowych
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, realizacji usług technicznych ( np. dostawy usług internetowych) i organizacyjnych( np. firmom wydawniczym, introligatorskim).
 • Dane mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym  z  Administratorem w celu realizacji celów przetwarzania na podstawie zawartej umowy powierzenia i/lub w sytuacjach wynikających z przepisów prawa.
 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów, dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in. tj. 5 lat – przepisy o rachunkowości ,

Przez okres wynikający z przepisów związanych z przedawnieniem roszczeń.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. b) sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. c) żądania usunięcia danych osobowych, d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 4. e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, f) prawo do przenoszenia danych
 5. g) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest w Polsce Urząd Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
 6. Obowiązek podania danych
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji celów, w jakich zbierane są dane osobowe lub brak możliwości zawarcia takiej umowy
 1. Informacje o przekazywaniu danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Informacje o profilowaniu

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.