New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

 

.

Wyniki rekrutacji będą dostępne od 01.07.2022 r.,
w postaci list wywieszonych w szkole
lub pod numerem telefonu 12 282 08 25
w godzinach 9.00-15.00.

Rekrutacja – regulamin 2022 – pobierz.

R E G U L A M I N

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach.

Regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji do PSM I stopnia w Krzeszowicach i powstał na podstawie art. 142 ust. 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 2019, poz. 686)

§ 1. Warunki ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej:

 1. do klasy pierwszej szkoły muzycznej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat;
 2. do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia na wniosek rodziców może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. W takim przypadku do szkoły może być przyjęte dziecko, które korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (Art. 36. Ust. 1 i 2 ustawy);
 3. do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;.

§ 2 Tryb powoływania komisji:

W celu przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminów wstępnych dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjną, wyznacza jej skład i przewodniczącego. W przypadkach uzasadnionych dużą ilością kandydatów lub specjalności przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji zespoły rekrutacyjne liczące co najmniej 3 osoby

§ 3 Organizacja poradnictwa na terenie szkoły:

 1. Szkoła prowadzi dla kandydatów wstępne poradnictwo, badania zainteresowań i uzdolnień muzycznych.
 2. Przed komisyjnym badaniem przydatności jest organizowany dzień otwarty szkoły, na którym następuje prezentacja poszczególnych instrumentów oraz omówione są szczegółowe warunki i specyfika nauczania w szkole muzycznej.
 3. Szkoła I stopnia (cykl sześcioletni) prowadzi nauczanie na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja.
 4. Szkoła I stopnia (cykl czteroletni) prowadzi nauczanie na następujących instrumentach: wiolonczela, akordeon, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja.
 5. W szczególnych przypadkach (rekomendacja komisji) do szkoły I stopnia (cykl czteroletni) mogą być przyjęci uczniowie na: skrzypce i fortepian (preferowany wiek: do 10 lat).

Uczniowie wg § 3 1. d. mogą zostać przyjęci, gdy szkoła I stopnia dysponuje wolnymi miejscami.

§ 4 Informacje w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkoły I stopnia:

 1. Informacji kandydatom i ich rodzicom (opiekunom) udziela sekretariat szkoły w wyznaczonych godzinach pracy, lub telefonicznie: (+ 48) 12 282 08 25.
 2. Informacje szczegółowe dotyczące rekrutacji szkoła zamieszcza na plakatach, oraz na stronie Internetowej: www.psm-krzeszowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację taką szkoła może umieścić również w prasie lokalnej oraz portalach Internetowych.
 3. Szkoła podaje datę oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności do publicznej wiadomości na co najmniej 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia przez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, oraz na stronie Internetowej szkoły: www.psm-krzeszowice.pl
 4. Szkoła podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

§ 5 Terminy badania przydatności, terminy składania dokumentów o przyjęcie do szkoły, wymagane dokumenty:

 1. Termin przeprowadzenia badania przydatności powinien przypadać w okresie od dnia 1 marca do najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 2. Kandydaci składają w sekretariacie szkoły wymagane dokumenty w terminie od 01 marca do dnia poprzedzającego badanie przydatności kandydata.
 3. Kandydaci do szkoły I stopnia składają następujące dokumenty:
  1. Wniosek 1 wraz z kwestionariuszem i zdjęciem kandydata oraz
  2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  3. klauzulę Rodo,
  4. w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie kończy 7 lat – opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§ 6 Ubieganie się o przyjęcie do klasy programowo wyższej, przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego lub przechodzenie ucznia z jednej szkoły do innej:

 1. W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza, a także w przypadku przejścia ucznia z innej publicznej szkoły albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
 2. W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza dyrektor szkoły wyznacza datę przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego, która powinien przypadać w terminie przeprowadzenia odpowiednio badania przydatności.
 3. W przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej szkoły lub w przypadku złożenia wniosku przez kandydata o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o przyjęcie do szkoły;
  2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  3. świadectwo z ostatniej ukończonej klasy, jeśli kandydat chce kontynuować naukę w szkole muzycznej;
  4. zaświadczenie o fakcie bycia uczniem innej szkoły wraz z ocenami z I półrocza nauki, jeśli kandydat przechodzi z innej szkoły po klasyfikacji śródrocznej;
  5. klauzulę Rodo.
 5. W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
 6. Dyrektor szkoły powiadamia poprzez umieszczenie informacji na stronie Internetowej szkoły kandydata albo ucznia o terminie, warunkach i trybie przeprowadzenia oraz o zakresie tematycznym egzaminu kwalifikacyjnego.
 7. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych artystycznych w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia na etapie umożliwiającym przyjęcie odpowiednio kandydata albo ucznia do klasy, o przyjęcie do której kandydat albo uczeń się ubiega.
 8. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez dyrektora szkoły.
 9. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę wolnego miejsca związanego z możliwościami organizacyjnymi i logistycznymi przyjęcia kandydata.
 10. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor powołuje komisję, która:
  1. zawiadamia kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego,
  2. informuje kandydata o warunkach przeprowadzania oraz o tematycznym zakresie egzaminu kwalifikacyjnego,
  3. przeprowadza egzamin kwalifikacyjny,
  4. sporządza i przekazuje dyrektorowi protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata.

11. Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor.

§ 7 Ogólne zasady kwalifikujące kandydatów:

Szkoła uwzględniając specyfikę i zakres przeprowadzanego badania przydatności, zapewnia równe i właściwe warunki przeprowadzania, polegające w szczególności na:

 1. zapewnieniu indywidualnego przeprowadzenia dla każdego kandydata badania przydatności;
 2. zapewnieniu warunków lokalowych adekwatnych do potrzeb kandydata;
 3. zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia badania przydatności do szkoły muzycznej I stopnia.
 4. Badanie przydatności kandydatów do szkoły polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych, oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie;
 5. Badanie przydatności kandydatów (ze stwierdzoną niepełnosprawnością, lub dysfunkcją zdrowotną) do szkoły muzycznej polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych, oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie;
 6. Badanie przydatności odbywa się bez obecności rodziców (opiekunów) kandydata;
 7. Kandydat przechodzi pozytywnie badanie przydatności, jeżeli uzyskał minimum 22 punktów.
 8. Badanie przydatności obejmuje : zaśpiewanie z pamięci dwóch piosenek, w tym jednej obowiązkowej (do pobranie ze strony internetowej szkoły, zakładka: rekrutacja), sprawdzenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego i pamięci muzycznej..

PUNKTACJA

Piosenki:

1obowiązkowa

2 dowolna

(0-6)

Powtarzania melodii

za głosem (0-6)

za fortepianem (0-6)

Poczucie rytmu

echo rytmiczne (0-6)

Koordynacja ruchowa

klaskanie akcentów
z jednoczesnym marszem (0-3)

Określenie różnic wysokości dźwięku

który z granych melodycznie dźwięków zmienił się (0-3)

Słuch harmoniczny

ile dźwięków słyszy
powtórzenie za głosem (0-3)

Słuch melod.-harm.

intonowanie toniki (0-2)

 

9. O przyjęciu kandydata decyduje ilość uzyskanych punktów z tym, że pierwszeństwo mają kandydaci, którzy otrzymali najwięcej punktów na wybrany instrument.

§ 8 Zasady ogłaszania wyników i procedury odwoławcze:

 1. Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący i niekwalifikujący do przyjęcia do szkoły.
 2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nie później niż do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.
 3. Szkoła nie gwarantuje przyjęcia wszystkich kandydatów, którzy otrzymali wymaganą ilość punktów
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca 30 września roku szkolnego na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy odpowiednio niniejszego regulaminu.
 5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic (opiekun) kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły muzycznej.
 6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia przez rodzica (opiekuna) kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły muzycznej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 8. Dyrektor szkoły muzycznej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 7. w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 9. O przydziale instrumentu decyduje dyrektor szkoły na podstawie:
  1. wstępnej deklaracji kandydata zawartych we wniosku o przyjęcie do szkoły;
  2. zapisów w protokole komisji rekrutacyjnej;
  3. możliwości organizacyjnych szkoły.

10. Jeżeli kandydat przyjęty do szkoły nie zgłosi się na zajęcia w ciągu 7 dni od rozpoczęcia nauki, wówczas dyrektor szkoły uznaje to za podjętą przez rodziców
(opiekunów) decyzję o rezygnacji z nauki dziecka w szkole muzycznej.

§ 9 Przechowywanie dokumentów z badania przydatności do szkoły muzycznej I stopnia

 1. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskaną przez nich punktację.
 2. Protokół o którym mowa w ust. 1, powinien być przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu nauczania.

Rekrutacja – regulamin 2022 – pobierz